Udvalg

§ 1

Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til golfsporten til priser alle kan betale.

Klubben skal sikre medlemmernes mulighed for at spille golf ved indgåelse af aftale med en tredjepart om brugsret til en golfbane og skal organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 

§ 2

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

 

§ 3

Hansted Golfklub er åben for alle. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen eller via e-mail som angivet på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. Ventelister føres efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Horsens Kommune, føres på særskilt prioriteret venteliste.

 

§ 4

Kontingent og administrationsgebyr samt evt. indskud, fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

Aktive hverdagsmedlem (Spiller kun på hverdage og betaler halv greenfee weekend og helligdage)
Aktive fuldtidsmedlemmer (Spilleret på alle dage banen er åben)
Flexmedlem (Betaler reduceret greenfee alle dage)

Kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter betalingsforløb, indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

Kontingentrestance udover to måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Ved første og efterfølgende rykkermeddelelse tillægges et af bestyrelsen fastsat gebyr på maks. kr. 100.

Medlemskab er bindende for ét år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt eller pr. e-mail senest 14 dage før kalenderårets udgang, med virkning fra udgangen af det samme år.

 

§ 5

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Horsens Kommune inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt, pr. e-mail og/eller på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan dog aldrig råde over mere end 1 fuldmagt, som skal lyde på navn.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig eller e-mailet begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af 1 intern revisor og 1 revisor-suppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

 

§ 7

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 1, 2 og 2 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har en 1. og en 2. suppleant, som vælges hvert år.

Valgbar til bestyrelsen og som suppleant er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder 1. og evt. 2. suppleant indtil næste generalforsamling.

 

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§ 9

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Bestyrelsen indgår aftaler om brugsret med en baneejer i henhold til generalforsamlingens mandat.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 

§ 10

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turnerings udvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.

Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence, og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

 

§ 11

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som vælges for 2 år ad gangen.

Årligt afgår en revisor, første gang ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted. Årligt vælges én suppleant for revisorerne.

Årsregnskabet udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer på e-mail, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 12

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med

Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse eksklusion fra klubben.

Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling.

Forelæggelsen har ikke opsættende virkning.

 

§ 13

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt pr. e-mail og på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel, indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Unions Ungdom.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Horsens d.8/3 2012